Administratie


Talentum ondersteunt zorginstellingen op het gebied van administratie met een breed scala aan diensten: het  Shared Services Centrum (SSC).

Naast een interne verantwoording hebben instellingen te maken met een externe verantwoording van de gerealiseerde zorg.

De zorgsector onderscheidt zich ten opzichte van andere bedrijfstakken doordat financiers specifieke eisen stellen aan de administratieve organisatie en de interne controle van een zorginstelling.
Niet alle administratiekantoren en accountants zijn vertrouwd met de jaarlijkse cyclus, de deadlines en rapportage formats in de zorgbranche.

Interne verantwoording

Veel bestuurders hebben vanwege de complexiteit van verantwoording van zorg behoefte aan een co-piloot die meedenkt in de besluitvorming en de administratieve organisatie en interne controle van zorginstellingen. Talentum SSC begeleidt desgewenst administratieve medewerkers en geeft training in administratieve software zoals Exact online, waarbij op afstand meegekeken wordt.

Talentum SSC kan de (loon)administratie uitvoeren en met de bestuurder / directeur management rapportages voorbereiden ten behoeve van de Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen (RvC).

Externe verantwoording

De jaarrekening dient te voldoen aan specifieke accountantsprotocollen. Het aanleveren van gerealiseerde zorg dient bij afspraken met gemeentes, zorgverzekeraars en zorgkantoren te geschieden conform respectievelijk de iWMO en de AZR systematiek. Dit omvat het volgen van de cliënt in alle fasen van het zorgproces: indiceren, toewijzen en leveren van zorg en het opleggen van de eigen bijdrage aan cliënten. Het doel van iWMO en AZR is het ondersteunen van een snelle en efficiënte inzet van zorg en bijdragen aan een afname van administratieve lasten.

Toegelaten zorginstelling dienen een rapportage te deponeren bij het Ministerie van VWS op jaarverslagenzorg.nl. Dit maatschappelijk jaarverslag wordt openbaar gemaakt.
Daarnaast voeren zorgkantoren en zorgverzekeraars materiële controles uit.

Op basis van een eigen tijdschrijfsysteem kan uw instelling de zorg plannen en verantwoorden als ‘gerealiseerde zorg’. Deze zorg kan zo periodiek aangeleverd worden aan de financiers binnen net format dat zij stellen (iWMO, AZR). Tevens is deze registratie de basis voor de verantwoording van zorg.

Talentum SSC kan ondersteuning bieden bij onder meer:

  • salarisadministratie
  • administratieve organisatie en interne controle
  • boekhouding
  • kwartaalrapportage t.b.v. bestuur en toezichthouder
  • financiën (begroting, jaarrekening, productieafspraken zorgkantoor, accountant)
  • aansluiting iWmo, iJW en AZR (In de nieuwe Wmo en Jeugdwet verloopt de beveiligde digitale berichtenuitwisseling conform de iWmo en iJz standaard)
  • verantwoording realisatie zorg, facturering zorg
  • productieafspraken zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeentes
  • personele organisatie (formatieplan)

Neem eens vrijblijvend contact op om te zien of Talentum SSC u zou kunnen ontzorgen met uw administratie.

Ondernemers in de zorg moeten goed op de hoogte zijn van de spelregels. Talentum kent het landschap en kan als gids fungeren in het woud van wet- en regelgeving.

Copyright 2019 

logo_talentum_200_mono.png

logo_talentum_ssc_200_mono.png

logo_metaphorum_200_mono.png