Advies

Advies


Ondernemers in de zorg moeten goed op de hoogte zijn van de spelregels. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om een toelating WTZi te hebben om zorg te kunnen leveren die vergoed wordt uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Talentum kent het landschap, en kan als gids fungeren in het woud van wet- en regelgeving.

Toelating WTZi (tot 1 jan 2022) daarna WTZa

Met een toelating WTZi (wet toelating zorginstellingen) maakt een instelling zich bekend, geeft aan dat er sprake is van goed bestuur, en dat men voldoet aan de eisen die gelden voor zorginstellingen. Deze toelating is noodzakelijk wanneer zorg aangeboden wordt die vergoed wordt uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Ook eisen veel gemeenten in het kader van zorg vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet zo’n toelating.

De toelatingen worden verstrekt door het CIBG (Het centraal informatiepunt beroepen gezondheidszorg). Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Het aanvragen duurt gemiddeld zes tot acht weken, maar kan behoorlijk vertraagd worden als niet alles op orde is. Problemen met bijvoorbeeld niet WTZi-proof statuten, bestuursregelementen zonder aansluiting op de Zorgbrede Governancecode of een verkeerde regio kunnen al snel een behoorlijke vertraging betekenen. Talentum is bekend met de spelregels, en kan op voorhand goed inschatten of er problemen te verwachten zijn bij de aanvraag. Zo wordt de kans op vertragingen tot een minimum beperkt. Talentum heeft voor alle rechtspersonen (stichting, besloten vennootschap en coöperatie) model statuten die beproefd zijn door het CIBG.

Hulp bij een ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is geen standaard document. Het is als het ware de persoonlijke route die je met je onderneming wil gaan volgen. Waar zitten de risico’s, wat zijn de kansen en uitdagingen? Daarnaast gebruiken bijvoorbeeld financierende instellingen het ondernemingsplan om te beoordelen of het verantwoord is om je geld uit te lenen. Het is daarom van groot belang dat de ondernemingsplan een goede indruk achterlaat op de lezer, realistisch en up-to-date is. Daarom kan het geen kwaad een bestaand ondernemingsplan periodiek tegen het licht te houden. Moet de route aangepast worden? Komen de ideeën uit het eerdere plan goed uit de verf? Welke veranderingen in de wet- en regelgeving en welke marktontwikkelingen doorkruisen de geplande route?

Talentum heeft jarenlange ervaring met de hulp bij ondernemingsplannen. Ook is er aandacht voor het doel van de huidige aanpassingen. Moeten er bepaalde aspecten extra uitgelicht worden?

Klachtenreglementen

De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) verplicht zorgondernemers om een klachtenreglement op te stellen, en stelt eisen waaraan deze moet voldoen. Ook moet er een klachtencommissie opgericht worden met een onafhankelijke voorzitter, die de klachten na hoor en wederhoor beoordeelt en verklaart of ze gegrond, ongegrond of niet ontvankelijk is. Ook kan deze commissie aanbevelingen doen om de zorg te verbeteren, en zullen ernstige klachten gemeld worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Talentum kan ondersteunen bij het opstellen van een klachtenreglement, waarbij de wettelijke kaders goed in het oog gehouden worden.

Privacyreglementen

Hoe gaan instellingen om met de privacy gevoelige informatie van cliënten? Naast de informatie die noodzakelijk is voor het leveren van zorg wordt ook informatie bijgehouden voor de communicatie met zorgverzekeringen, zorgkantoren en overheid. De totale gegevensstroom van cliënteninformatie wordt beschreven in het privacy reglement. Om wat voor informatie gaat het, en met welk doel wordt het geregistreerd?

Talentum ondersteunt bij het opstellen van een privacy reglement, welke voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Aanbestedingen

Wanneer een financierende partij in de zorg -zoals gemeentes, zorgkantoren of zorgverzekeringen- op zoek zijn naar ondernemers om zorgtaken uit te voeren, is meestal sprake van een aanbesteding. Trefwoorden bij deze aanbestedingen zijn strakke deadlines, afspraken en regels die nauwgezet nagekomen moeten worden en veel animo voor één opdracht. Hierbij moeten veel aspecten in de gaten gehouden worden. Zo is het zeer belangrijk om een ondernemersplan te hebben wat aansluit bij de inkoopeisen, er moet een WTZi toelating zijn en er moet een offerte opgesteld worden op basis van de inkoopbrief of de aanbestedingsdocumenten van het zorgkantoor.

Talentum kan begeleiding bieden bij opstellen van offertes ten behoeve van de aanbesteding voor:

  • Wijkverpleging (Zvw)
  • Zorg in de Wijk (pilot ZilverenKruis Achmea)
  • Wlz langdurig verblijf, volledig pakket thuis (VPT) en modulair pakket thuis (MPT)

Jaarverslaglegging zorg

Zorginstellingen, instellingen voor Jeugdzorg en Veilig Thuis-instellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Deze digitale maatschappelijke verantwoording -ookwel DigiMV- kan Talentum voor u verzorgen, of u hierbij verder op weg helpen.

Bovenstaande dienstverlening is een greep uit de meest gangbare vormen van ondersteuning. Neem gerust contact op als voor andere vormen van advies, of wanneer er meer informatie over bovenstaande dienstverlening gewenst is.

Advies
Begeleiding (nieuwe) zorgaanbieders
Kwaliteit

Ondernemers in de zorg dienen goed op de hoogte zijn te van de spelregels. Talentum kent het landschap en kan als gids fungeren in het behalen van een kwaliteitscertificaat, het verkrijgen van een overeenkomst met het zorgkantoor of zorgverzekeraars.

© 2022 

logo_talentum_200_mono.png

logo_metaphorum_200_mono.png